Voltar

Cursos oficiales

Cursos de Directores de Actividades de Tempo Libre

PREZO:150 CON TARJETA DEL PARO.

- 165 SI TE INSCRIBES CON UN AMIGO/A.

- 180 CON CARNÉ XOVE O FAMILIA NUMEROSA.

- 200 TARIFA NORMAL.  Inclúe: material comunitario, de actividades e obradoiros, documentación, formadores; transporte dende Vigo, ida e volta ó lugar de acampada ou saídas; alimentación na acampada, tendas de campaña e o material necesario; seguemento das prácticas, orientación na elaboración da memoria, e tramitación do título; seguro de R.C.).

MODALIDADE: Presencial. Habitualmente, en fins de semana.

DURACIÓN: 300 h., distribuídas en dúas fases:

Fase teórico-práctica: 150 h.

Fase de prácticas: 150 h.

DESTINATARIOS:

Monitores de actividades de tempo libre, que ademais poden ser: Traballadores Sociais, Educadores Sociais, Integradores Sociais, Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, Animadores Socioculturais, Profesores de primaria, Monitores de Ludoteca, Monitores de Discapacitados, Técnicos de Xuventude, Técnicos en Xardín de Infancia, Orientadores Educativos, Monitores de comedor escolar, Monitores de actividades extraescolares, Animadores e Técnicos Deportivos, Membros de asociacións vinculadas a este eido, e en xeral, toda aquela persoa interesada neste tema.

REQUISITOS:

a) Estar en posesión do título de monitor de actividades de tempo libre.

b) Posuír, polo menos, un título de ensino secundario.

c) Acreditar unha experiencia de traballo como monitor no campo da educación/animación no tempo libre de, alomenos, 250 horas ou como integrante do equipo de animación en colonias ou campamentos por un total de 30 días, despois da obtención do título de monitor.

OBXECTIVOS:

- Capacitar ao alumnado para que poida:

a) Detecta-las necesidades de intervención en grupos con características específicas.

b) Dirixir, executar e avaliar accións de animación.

c) Localizar e xerar recursos para o desenvolvemento da intervención programada.

d) Coordina-lo equipo de monitores ou especialistas que colaboren no programa.

e) Participar nun equipo multidisciplinar que desenvolva unha actividade a grande escala.

TEMARIO:

1. Área de psicosocioloxía:

1.1. Dirección de equipos e liderado.

1.1.1. O perfil do/a director/a de actividades de tempo libre.

1.1.2. A dirección dun equipo de traballo.

1.1.2.1. O/A director/a como líder. Distintos modelos de dirección.

1.1.2.2. A dinámica do liderato. Desenvolvemento de xuntanzas de equipo.

1.1.3. O equipo como base da intervención. Animación e dinámica dos equipos.

1.1.3.1. Estructura, evolución e roles.

1.1.3.2. Elementos estructurais dos equipos: obxectivos, cohesión, normas.

1.1.3.3. As etapas de evolución dos equipos.

1.1.3.4. Dificultades e conflictos. Estratexias de resolución.

1.1.4. A comunicación interpersoal.

1.2. Análise de realidades sociais.

1.2.1. Técnicas básicas de intervención social.

1.2.2. Fundamentos sociolóxicos do ocio e do tempo libre.

1.2.3. Os ámbitos de intervención.

1.2.3.1. Rural e urbano.

1.2.3.2. Infancia, mocidade, adultos, vellez.

1.2.3.3. Sectores sociais: muller, marxinados, desempregados.

1.2.3.4. Intervención en espacios concretos: concellos, barrios, parroquias, institucións públicas, entidades privadas e/ou asociacións.

1.2.4. Asociacionismo e participación na sociedade civil. O papel do voluntariado e do profesional.

2. Área de intervención educativa:

2.1. As correntes pedagóxicas e a súa influencia na pedagoxía do tempo libre.

2.2. A pedagoxía do ocio. O concepto de tempo libre.

2.3. Educación en valores: o ideario educativo.

2.4. Metodoloxía e modelos de intervención en actividades de tempo libre: actividade, participación, convivencia.

2.5. Asociacións como espazo educativo.

3. Área de xestión:

3.1. Planificación e deseños de proxectos de intervención. Elementos básicos.

3.1.1. Análise da realidade. Avaliación inicial.

3.1.2. Obxectivos e prioridades.

3.1.3. Actividades e estratexias de acción.

3.1.4. Temporalización: planings e cronogramas.

3.1.5. Recursos humanos e materiais.

3.1.6. Orzamentos.

3.1.7. Avaliación e seguimento.

3.2. Estratexias de xestión.

3.3. Organización e modelos organizativos.

3.4. Administración, xerencia e xestión económica.

3.4.1. Plan contable.

3.4.2. IVE e outros impostos.

3.4.3. Captación de recursos. O patrocinio, subvencións e convenios.

3.4.4. Confección de orzamentos.

3.4.5. Xerencia.

3.4.6. Intendencia.

3.5. Lexislación.

3.5.1. Lexislación sobre asociacionismo.

3.5.2. As personalidades físicas e xurídicas.

3.5.3. Estructuras supraasociativas.

3.5.4. Lexislación relativa ás actividades de tempo libre.

3.5.4.1. Responsabilidade civil e penal.

3.5.4.2. Normas sanitarias, permisos.

3.5.4.3. Seguros de responsabilidade.

3.6. Políticas e recursos institucionais.

3.6.1. Infancia e xuventude.

3.6.2. Vellez.

3.6.3. Muller.

3.6.4. Minusválidos.

3.6.5. Marxinación social.

3.6.6. Cooperación internacional.

Voltar